Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Weiser-Künstler Eng

Weiser-Künstler valmistaa Rieslingia Moselin laakson jyrkkääkin jyrkemmillä rinteillä perinteiseen tyyliin. Toisin kuin yli 95% Euroopan köynnöksistä, Weiser-Künstlerin köynnöksiä ei ole vartettu amerikkalaiseen juureen. Koska juurakko imee maasta rypäleiden kasvamiseen tarvittavat ravinteet ja veden, se näyttelee merkittävää roolia rypäleiden maun muodostuksessa.

Moselin laakson aluetta leimaa jyrkkien rinteiden lisäksi liuskekivi, joka jakautuu siniseen, harmaaseen ja punaiseen. Jokainen näistä tuottaa täysin omanlaisiaan viinejä, joista esim. tuottaja Clemens Busch on mainio esimerkki; Clemensin pullojen kapselit ovat merkitty liuskeen värin mukaan, jotta kuluttaja osaa bongata omanlaisensa tuotteen helposti. Tyylit ovat siis niin erilaisia, että kuluttaja osaa navigoida oman tyylinsä perässä palstasta ja viinin tasosta riippumatta pelkästään tuon kapselin värin perusteella.

Liuskeet ovat ihan maailmankin mittakaavassa poikkeuksellisia ja kertomisen arvoista, sillä harvoin voi näin selkeästi osoittaa miten ison muutoksen pelkkä käynnösten alla oleva maa-aines viiniin tekee. Siitä voidaan toki keskustella vaikuttaako makuun kiviaineksien eri mineraalit (ei ole kyetty osoittamaan, että maa-aineksesta siirtyisi mineraaleja köynnöksen juurakkoon) vai eri kivilaatujen tai maa-ainesten vedenjohto-ominaisuudet. Who cares, pääasia on että eri kiviaineksista tulee kovin erilaista viiniä.

Karkeasti yksinkertaistaen voisi sanoa, että eri liuskeet tuovat viineihin seuraavia ominaispiirteitä:

Harmaa = herkät, puhdaspiirteiset, suoraviivaiset
Sininen = elegantti, ekspressiivinen; ”nyanssirikas”
Punainen = runsasta ja raskasta

Weiser-Künstlerin tarhoilla vallitsee sininen devonin liuske ja se todella näkyy viinien tyylissä. Tarhoilla ei käytetä mitään kasvimyrkkyjä ja viinit valmistetaan käsityönä. Aavistuksen makeilla ja alkoholiltaan matalien Weiser-Künstlerin viinien säilymispotentiaali on huikea, kuten parhailla Moselin viineillä on tapana.

Viinintekijäpariskunta Konstantin Weiser ja Alexandra Künstler tekivät ensimmäisen vuosikertansa 2005, joten kyseessä on nuori projekti. Ennen omaa viinitilaansa Konstantin opiskeli enologiksi erään toisen Viinitien tuottajan, Fritz Beckerin, kanssa ja työskenteli Immich-Batteriebergillä, joka sattuu myös olemaan Viinitien edustuksessa. Piiri pieni pyörii niin kauan kuin hyvää viiniä riittää!

Tuottajan kotisivu: www.weiser-kuenstler.de

Weiser-Künstler 

Weiser-Künstler makes traditionally styled Riesling in the Mosel Valley from slopes of extreme steepness. Unlike 95% of Europe’s vines, Weiser-Künstler’s vines aren’t grafted to American rootstock. Since the rootstock sucks up all the required nutrients from the soil, it is a major player in creating the taste of the grapes.

In addition to the extremely steep vineyards, Mosel is notable for its slate soils which are divided into blue, grey and red slate. Each of these produces its own type of wine of which e.g. Clemens Busch is a great example: Clemens’ capsules are colour coded by the type of slate the vines grow on making it easy for the consumer to choose their own style of product. The styles are so different that the consumer can navigate after their own preferences regardless of vineyard or quality level just by looking at the capsule.

These slates are exceptional even on a global scale and worthy of mention since hardly ever are such clear differences noticeable just from what type of soils there are underneath the vines. It is of course debatable whether the actual minerals of the soils affect the taste (it has not been proved that minerals from the soil would actually transfer into the rootstock) or if different soils just affect the water permeability and thus create differences. Who cares, the point is that different soils create very clear differences.

Speaking in generalizations one could say that the different slates affect the wines like this:
Grey = delicate, pure, straightforward
Blue = elegant, expressive, full of nuances
Red = rich and heavy

Weiser-Künstler’s vineyards are dominated by blue Devonian slate and it really shows in the style of their wines. Pesticides aren’t used in the vineyards and the wines are strictly artisanal. The off-dry and low alcohol wines of Weiser-Künstler have amazing ageing potential – as is typical for the best Mosels.

The winemaking couple Konstantin Weiser and Alexandra Künstler produced their first vintage in 2005 so this is a new project. Before starting with his own vineyard, Konstantin studied oenology with another Viinitie producer, Fritz Becker, and worked at Immich-Batterieberg, which also happens to be a Viinitie producer. The world of great wine is surprisingly small at times.